Jämförelse av EPD:er

EPD:er tillhandahåller en mängd information om en produkts miljöpåverkan, till exempel utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning, vattenanvändning och avfallshantering. Denna information kan användas för att jämföra olika produkters miljöprestanda och identifiera förbättringsområden inom produktdesign och tillverkningsprocesser.

 

EPD:er (Environmental Product Declaration) är särskilt användbara i branscher med hög miljöpåverkan, till exempel byggbranschen, där byggmaterial och -produkter kan ha en betydande inverkan på miljön. Men det finns vissa fallgropar som man bör vara uppmärksam på.

EPD:er för olika produktkategorier

EPD:er för olika produktkategorier är svåra att jämföra, eftersom effekterna på miljön och metoderna för att beräkna dessa effekter ofta skiljer sig åt. Olika produkter har olika egenskaper och livscykler, vilket kan resultera i olika miljömässiga konsekvenser och därmed försvåra direkta jämförelser.

Miljöpåverkan från en väggabsorbent och en takabsorbent kan till exempel inte jämföras, eftersom de har olika funktioner och deras tillverknings- och användningsfaser ger upphov till olika effekter på miljön.

Hur påverkas bedömningen av informationen i en EPD?

Olika uppgifter om produktens livscykel eller miljöpåverkan kan också påverka resultatet av en EPD. Resultatet kan exempelvis påverkas av information om transportsträcka, energimix vid tillverkning eller metod för bortskaffande av den uttjänta produkten. Dessa skillnader kan göra det svårt att jämföra EPD:er och dra några säkra slutsatser om olika produkters relativa miljöprestanda.

Här är exempel på några vanliga antaganden som kan göras när man skapar en EPD för en produkt:

  • Systemgräns: Detta definierar EPD:ns omfattning, det vill säga vilka skeden i livscykeln som ingår. En EPD för en produkt kan till exempel omfatta tillverkning, användning och transport men inte avfallshantering.
  • Funktionell enhet: Detta anger kvantiteten av produkten eller tjänsten och används som utgångspunkt för jämförelsen, till exempel kvadratmeter eller kilo.
  • Datakvalitet: Kvaliteten på de uppgifter som används i EPD:er kan variera med avseende på tillförlitlighet, fullständighet och representativitet.
  • Uppgifter om användning av produkten: Här anges till exempel hur länge produkten används, hur den underhålls och hur den avfallshanteras när den nått slutet av sin livslängd.

Dessa uppgifter kan påverka resultatet av EPD:n och kan behöva förtydligas och förklaras för att säkerställa transparens och jämförbarhet.

Hur kan vi garantera jämförbarhet mellan EPD:er?

För att EPD:er ska kunna jämföras är det viktigt att man har använt samma metoder och uppgiftskällor samt att källan har använt transparenta och enhetliga rapporteringsrutiner och tydligt definierat antagandena som gjorts vid bedömningen.

Digitala verktyg för jämförelse av EPD:er och bedömning av miljöpåverkan för ett helt projekt (till exempel Prodikt) bygger på uppgifter verifierade av tredje part och möjliggör dessutom jämförelse inom olika produktkategorier, vilket gör det enklare för användarna att fatta hållbara beslut.

Läs artikeln nedan för att ta reda på vad du kan förvänta dig av en bra EPD.

Följ länken för att komma till Ecophons nedladdningscenter för EPD:er:

arrow_forward

Ladda ner våra EPD:er

 

Text: Douglas MacCutcheon, fil. dr. Global konceptutvecklare Hållbarhet på Saint-Gobain Ecophon