Beskrivning av en rumsbrand

En rumsbrand kan indelas i olika faser:

Antändningsfasen

Brandens inledning, antändningsfasen, är beroende av tändkällans storlek och egenskaperna hos det material eller föremål som påverkas.

Tillväxtfasen

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fireI tillväxtfasen blir branden större och andra brännbara föremål kan börja brinna. Även ytskikten på väggar, golv och i tak kan antändas. Rök och värme utvecklas i allt större omfattning och ett hett rökgaslager byggs upp under taket

Under tillväxtfasen är branden lokal. Ytskiktens brandegenskaper har stor betydelse för brandutvecklingen.

Övertändning

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fireUnder tillväxtfasen kan övertändning inträffa. Brandens intensitet är då så stor att den övergår från att vara lokalt begränsad till att omfatta allt brännbart material i rummet. Stora mängder energi frigörs och kraftiga lågor slår ut genom rummets fönster- och dörröppningar.

Generellt inträffar övertändning då rökgaslagret i rummet når 500-600 °C. Värmestrålningen från rökgaslagret är då så kraftig att allt brännbart material antänds.

Övertändning kan inträffa på bara några få minuter efter antändning. Men den kan också dröja eller helt utebli. Detta kan vara fallet i rum med en ringa mängd brännbart material och brandtekniskt bra ytskikt på väggar, golv och i tak.

Efter övertändningen når branden sitt maximum och blir fullt utvecklad. Brandens längd och intensitet bestäms nu huvudsakligen av tillgången på luft och brandbelastningen, d.v.s. mängden brännbart material.

Avsvalningsfasen

Avsvalningsfasen är när branden avtar och temperaturen sjunker