Belysning

Detta avsnitt förklarar ljusegenskaper som definierats på produktsidorna tillsammans med andra belysningsfakta.

Systemeffekt

Systemeffekt är den totala effekten som används per armatur. Systemeffekten får man genom att lägga ihop LED-modulens och driftdonets effekt. Enheten för systemeffekten är Watt (W).

Ljuskälla

Ljuskällans effekt anges separat. Enheten för ljuskällans effekt är Watt (W).

Ljusflöde

Ljusflödet är mängden ljus som kommer ut ur armaturen efter att ha passerat genom bländskyddet. Enheten för ljusflöde är lumen (lm).

Ljusutbyte

Ljusutbytet är ett mått på ljuskällans effektivitet i armaturen.
Formel: Ljusflöde lm /Systemeffekt W = Ljusutbyte lm/W.

Färgtemperatur 

Färgtemperatur anges på ljuskällor för belysningsprodukter. Vanligast för interiörbelysning är 3000K och 4000K. Både 3000K och 4000K är vitt ljus, men 4000K är svalare än 3000K. 4000K kallas neutralt vitt ljus och 3000K kallas varmvitt ljus.

Enheten för ljuskällas färgtemperatur är Kelvin (K).Färgåtergivningsindex (CRI)         

Färgåtergivningsindex (Color Rendering Index) är en allmän indikator på hur naturligt färger återges vid belysning med en viss ljuskälla. I allmänhet krävs ett färgåtergivningsindex på Ra 80 eller högre för de flesta interiörmiljöer.

Enheten för färgåtergivningsindex är Ra.


 

Färgtolerans

MacAdams är en metod som karaktäriserar ljusets kvalitet vad beträffar färgskillnader som används vid kvalitetssorteringen (binning) av LED-dioderna. Dioder har en naturlig spridning i färgtemperaturen trots att de är tillverkade enligt samma specifikation. För att få en homogen installation när den innehåller många LED armaturer får dioderna inte avvika alltför mycket i färgtemperatur. Sättet man löser detta på är att man kvalitetssorterar (binning) dioderna.

MacAdams 1-3 är typiskt för applikationer med höga krav på lika färgkvalitet

MacAdams 3-5 är typiskt för allmänna interiör miljöer

MacAdams 5-7 är främst för utomhusmiljöer och produkter med mindre efterfrågan 

Enheten för MacAdams är SDCM (Standard Deviation of Color Matching)

Verkningsgrad

Verkningsgraden (Light Output Ratio - LOR) är procentandelen ljus som avges från ljuskällan och som kommer ut från armaturen. För LED-armaturer anges den som 100%.

Ljusdata / polärdiagram

Ljusfördelningskurvan är en utritad ljusdatakurva i ett polärdiagram. Den visar armaturens ljusstyrka i candela (cd)/ kilolumen (klm) i olika riktningar som en funktion av betraktningsvinkeln i ett eller flera plan. En heldragen linje visar fördelningen av ljuset vinkelrätt mot lampans längdaxel, och den streckade linjen visar ljusfördelningen i den longitudinella riktningen. Upp och ner riktning visar direkt eller indirekt ljusflöde från armaturen. Ljusdatan kan också användas för belysningsplanering i ett ljusberäkningsprogram (t.ex. Dialux).

 

 

Förväntad livslängd

Förväntad livslängd för LED-moduler redovisas som L70, L80 eller L90.
L-värdet beskriver en procentandel av det ursprungliga ljusflödet som kan förväntas när den angivna tiden har nåtts och kombineras med en förväntad användning eller brinntid.

Exempel: L90> 100 000h = 90 % av det ursprungliga ljusflödet kvarstår efter 100 000 timmar brinntid.

LUX 

Lux är enheten för belysningsstyrka där man anger hur mycket ljus som faller in på en viss yta, med andra ord ljusintensiteten.

Vi använder lux för att mäta mängden av ljusflöde inom ett visst område, där en lux är lika med en lumen per kvadratmeter (lux=lumen/m²). Lux är ett bra mått för att bestämma vad vi ser som ljusstyrkan på en ljusstråle. Om ljusflödet koncentreras över ett mindre område, ser vi detta som mycket ljus. Om ljusflödet sprids över ett större område ser vi detta som mycket svagare

Enheten för belysningsstyrka är Lux (lx).

Kapslingsklass (IP-klass)

Armaturer är försedda med en IP-klass. IP beteckning består av en två-siffrig kod där första siffran beskriver graden av skydd mot fasta föremål (damm, inträngande föremål, ofrivillig beröring) samt andra siffran grad av skydd mot fukt och vatten. I tabellen nedan beskrivs respektive IP-klass.

Normala IP-klassningen för inomhusarmaturer i kontor och skolor är IP20.

Skydd mot beröring och inträngande föremål Skydd mot fukt och inträngande vatten
  Oskyddad Droppskyddad Strilsäker Sköljtät Spolsäker
Skydd mot elektriska stötar (fasta föremål >12mm)  IP20  IP21  IP23    
Skydd mot elektriska stötar (fasta föremål >1mm)  IP40  IP41  IP43  IP44  IP45
Dammskyddad        IP54  IP55
Dammtät          IP65

Isolationsklass

Inom tillverkningsindustrin för elektriska produkter är följande IEC skyddsklasser definierade och används för att skilja mellan kraven på skyddande jordanslutningar på enheterna. I tabellen nedan beskrivs de respektive klasserna.

Klass I

Elektriska produkter av klass I innebär att skyddet mot elchock inte är baserat enbart på den grundläggande skyddsisoleringen utan ytterligare en säkerhetsåtgärd har gjorts genom att berörbara metalldelar ansluts till jord.

Klass II

Klass II eller dubbelisolerade elektriska produkter har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en anslutning till jord

Det grundläggande kravet är att inget enstaka fel kan leda till att man utsätts för farlig spänning som orsakar en elektrisk stöt och att detta uppnås utan att förlita sig på ett jordat metallhölje. Detta uppnås vanligen åtminstone delvis genom att ha två skikt av isolerande material som omger spänningsförande delar eller genom att använda förstärkt isolering.

Klass III

Klass III elektriska produkter är produkter där skydd mot elektriska stötar är beroende av matning med SELV (Safety Extra Low Voltage) från en spänning av högst 50V AC och i vilken det inte heller genereras högre spänning än SELV.

CE-godkännande för armaturer

För att en armatur ska få säljas inom EU/EES-området måste den vara förseddmed CE-märke. CE-märkningen som är obligatorisk innebär att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav i CE-direktivet.