Brandsäkerhet

 


Här hittar du information om brandkrav för undertak, brandsäkerhet, brandprovning och klassificering av produkter

Längst ner på sidan finns en tabell med de Europeiska brandklasserna för Ecophons produkter

 

Brandkrav för undertak

Brandkraven på undertak varierar med lokaltyp, men är även beroende av vilken typ av byggnad som lokalerna ska inrymmas i. Enligt BBR (Boverkets Byggregler) ska byggnader utföras i någon av klasserna Br0, Br1, Br2 eller Br3, där Br0 är den högsta klassen. Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utföras i klass Br0. Två allmänna krav kan dock identifieras som avgörande för undertak i de tidiga stadierna av brand, och de bör betraktas som "obligatoriska" i samtliga lokaler:

 • Undertak skall inte snabbt utveckla stora mängder värme eller brandgas 
  Detta uppfylls med hjälp av ett tak bestående av material och ytskikt som överensstämmer med lägst Euroclass B-s1, d0.

 • Undertak får inte falla ned i brandens tidiga skede när utrymning och räddningsoperationer fortfarande kan utföras 
  För att uppfylla detta krav bör undertaket kunna motstå en värmeexponering på ca. 300 ° C. (Värmestrålningen från ett brandgaslager med en temperatur på 300 ° C motsvarar ungefär vad en fullt utrustad brandman tål.)

Brandsäkerhet i byggnader

Det huvudsakliga syftet med den brandtekniska dimensioneringen av en byggnad är att minimera konsekvenserna av en brand genom att:

 • Förhindra att människor blir skadade
 • Begränsa de materiella och ekonomiska skadeverkningarna

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

I en brinnande byggnad kan förhållanden snabbt leda till risk för personskador. För säker utrymning av en brinnande byggnad behöver man ta hänsyn till

 • brandgaser
 • sikt
 • värmestrålning
 • temperatur

För att utrymma säkert bör lufttemperaturen i de rum som människor utrymmer genom inte vara högre än 80 °C.

Brandskydd i byggnader

En byggnads totala brandsäkerhet och dess funktion är en komplex fråga, eftersom den omfattar flera områden och hur dessa samverkar med varandra

 • Byggnadens utformning, byggnadsdelar, material, ytskikt och möblering
 • Branddetektorer och brandlarm
 • Utrymningsplaner och utrymningsövningar
 • Brandkårens insatser
 • Släckningsarbete, dels genom automatiska sprinklersystem, dels genom manuellt släckningsarbete, t.ex. av brandkåren

Byggregler och olika typer av standarder omfattar normalt dessa aspekter. Byggreglerna är formulerade på nationell nivå och varierar mellan olika länder. Standarder kan vara antingen  nationella (t ex DIN, BS och ASTM) eller internationella (EN- och ISO-standarder).

Beskrivning av en rumsbrand

En rumsbrand kan indelas i olika faser:

Antändningsfasen

Brandens inledning, antändningsfasen, är beroende av tändkällans storlek och egenskaperna hos det material eller föremål som påverkas.

Tillväxtfasen

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

I tillväxtfasen blir branden större och andra brännbara föremål kan börja brinna. Även ytskikten på väggar, golv och i tak kan antändas. Rök och värme utvecklas i allt större omfattning och ett hett rökgaslager byggs upp under taket.

Under tillväxtfasen är branden lokal. Ytskiktens brandegenskaper har stor betydelse för brandutvecklingen. 

Övertändning 

Under tillväxtfasen kan övertändning inträffa. Brandens intensitet är då så stor att den övergår från att vara lokalt begränsad till att omfatta allt brännbart material i rummet. Stora mängder energi frigörs och kraftiga lågor slår ut genom rummets fönster- och dörröppningar

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fireGenerellt inträffar övertändning då rökgaslagret i rummet når 500-600 °C. Värmestrålningen från rökgaslagret är då så kraftig att allt brännbart material antänds.

Övertändning kan inträffa på bara några få minuter efter antändning. Men den kan också dröja eller helt utebli. Detta kan vara fallet i rum med en ringa mängd brännbart material och brandtekniskt bra ytskikt på väggar, golv och i tak.

Efter övertändningen når branden sitt maximum och blir fullt utvecklad. Brandens längd och intensitet bestäms nu huvudsakligen av tillgången på luft och brandbelastningen, d.v.s. mängden brännbart material.

Avsvalningsfasen

Avsvalningsfasen är när branden avtar och temperaturen sjunker 

 

Brandprovning och klassificering av produkter

Reaktion på brandprovning

Brandprovningsmetoder är generellt anpassade för att simulera de olika faserna i en brand. Alltså innebär provning av ytbeklädnader att man använder sig av en brandkälla som representerar antändnings- och tillväxtfasen av en brand. Dessa provningar gäller "materialklasser" och avsikten är att utröna hur produkterna och materialen bidrar till brandens tidiga skede vad gäller:

 • Antändning
 • Flamspridning
 • Värmeutveckling
 • Rökutveckling
 • Förekomst av nedfall av brinnande droppar och material

Normalt utförs provningar för materialklass i liten och mellanstor skala.

Provning av brandmotstånd

Byggkonstruktioner (dörrar, bjälklag, väggar etc) som används för brandavskiljande konstruktioner provas i fullskaletest. Temperaturen i provningsugnen följer den s.k. standardbrandkurvan för att representera en fullt utvecklad brand. Egenskaperna som utvärderas är:

 • Isolering (förmåga att reducera värmegenomgång)  

 • Täthet (förmåga att förhindra flammor och heta brandgaser)

 • Bärförmåga

Byggnadskonstruktioner klassificerade som "brandavskiljande" med avseende på täthet och isolering används för att förhindra brandspridning mellan brandceller.

Europeisk brandklassning - Euroclass

Materialklasserna och klassificeringssystemen för ytskikt och material i Europa kallas Euroclass.

Totalt är det 39 klasser uppdelade i 7 huvudgrupper: A1, A2, B, C, D, E och F där A1 är den högsta, och F är oklassificerade produkter och material.

De flesta av huvudgrupperna innehåller också tilläggsklasser gällande rökutveckling och förekomst av nedfall av brinnande droppar/material.

Klasserna för rökutveckling är : s1, s2 och s3, där s1 är bäst.

Klasserna för nedfall av brinnande droppar och material är: d0, d1 och d2, där d0 är bäst. 

I BBR används dock enbart fem klasser: A1 (obrännbart material), A2-s1,d0 (obrännbart material), B-s1,d0 (ytskikt klass I), C-s1,d0 (ytskikt klass II), D-s2,d0 (ytskikt klass III) och klass E. Inom parentes anges de gamla svenska klasserna.

Exempel på material som klassificeras i klass A1 är betong, stål, glasull och stenull. Vanlig obehandlad träpanel uppfyller klass D-s2, d0. De flesta av Ecophons produkter uppfyller kraven för A2-s1,d0.

 

Functional demands, Fire safety

1 = Huvudgrupp

2 = Rökutveckling

3 = Förekomst av nedfall av brinnande droppar/material

   

I tabellen nedan hittar du Euroclass enligt klassificering EN 13501-1 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement- Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan. 

Euroklasser
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

Grafen nedan visar relationen mellan brandförloppet och brandklasserna.

Functional demands, Fire safety

 1. Temperatur
 2. Övertändning
 3. Antändning
 4. Tillväxt
 5. Fullt utvecklad
 6. Avtagande
 7. Tid
 8. Euroklasser
 9. Brandmotstånd

  

Euroklasser för Ecophonprodukter

 Klass

 Ecophonprodukter

A2-s1,d0

     

Access

Advantage

Akusto

Combison

Focus

Gedina

Hygiene

Master

Sombra

Super G

 

 

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn