Inomhusluftkvalitet

Indoor air quality symbol

Inomhusmiljön påverkar människors hälsa eftersom vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus. Här kan du läsa om vad Ecophon gör för att minska utsläppen till inomhusluften.

 
 

Inomhusluftens kvalitet är en viktig del av hur vi känner när vi vistas inomhus. Vi andas in en blandning av "normal luft" och föroreningar från olika typer av föroreningskällor. Luftföroreningar inomhus kan komma från olika källor, såsom rökning, luftrenare, rengöringsprodukter och parfym. En annan källa kan vara bygg- och inredningsmaterial.

För att uppnå en bra luftkvalitet inomhus kan du:

  • välja lågemitterande material för att minska oönskade utsläpp
  • välja material med lågt kemiskt innehåll
  • vädra ofta eller ha bra ventilation
  • undvika dammsamlande ytor och material 

För att minska utsläpp till inomhusluften arbetar Ecophon kontinuerligt för att utveckla produkterna. Som ett led i denna utveckling testar Ecophon produkterna enligt olika inomhusstandarder. Vissa standarder fokuserar på kemiska utsläpp såsom VOC (flyktiga organiska föreningar) och formaldehyd. Andra fokuserar på partikelavgivning och biologisk tillväxt.

Teststandards för VOC och formaldehyd

Den mest relevanta standarden för att testa VOC och formaldehyd från byggprodukter i Europa är ISO 16000 och EN 717-1.

ISO 16000-9:2006 specificerar en allmän laboratorietestmetod för att mäta utsläppsnivån av flyktiga organiska ämnen (VOC) från nyproducerade byggprodukter eller inredning under definierade klimatförhållanden. De utsläppsdata som erhålls kan användas för att beräkna koncentrationer i ett modellrum.
ISO 16000-9:2006 är också tillämplig på träskivor och andra byggprodukter, i syfte att fastställa emissionshastigheten av formaldehyd. Denna standard används som testmetod för fransk produktmärkning enligt lag
.

EN 717-1 används för test av formaldehydavgivning för E1 klassificering (riktat för att bestämma jämviktskoncentrationen för produkter där bindemedlet släpper formaldehyd kontinuerligt på grund av hydrolys med luftfuktighet). CE märkta produkter måste testa produkterna enligt denna standard.

Teststandard för partikelkoncentration

The ISO 14644-1 specificerar klassificeringen av luftrenhet i termer av koncentration av luftburna partiklar i renrum och rena zoner. Endast partikelpopulationer som har kumulativa distributioner baserade på gränsvärde (nedre gräns) av partikelstorlekar varierande från 0,1 μm till 5 μm anges för klassificeringen.

Användningen av lätta luftburna partikelräknare (LSAPC) ligger till grund för bestämningen av koncentrationen av luftburna partiklar, lika och större än specificerade storlekar på utsedda provtagningsplatser.

Denna del av ISO 14644 gäller inte för klassificering av partikelpopulationer som ligger utanför det angivna lägre gränsvärde partikelstorleksintervall, 0,1 μm till 5 μm. Halterna av ultrafina partiklar (partiklar mindre än 0,1 μm) kommer att behandlas i en separat standard för att ange luftens innehåll av nanopartiklar.

ISO-klassificering och relationen till det maximala antalet partiklar ses i tabellen nedan (partiklar i varje kubikmeter lika med eller större än den angivna storleken).

ISO klass 

Partikelstorlek
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Klass 1 10 2        
ISO Klass 2 100  24  10 4    
ISO Klass 3 1000  237  102  35  8  
ISO Klass 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Klass 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO klass 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Klass 7       352000 83200  2930 
ISO Klass 8       3520000 832000  29300 
ISO Klass 9       35200000 8320000  293000 

 

The NFS 90-351 är en fransk standard för Rumsklassificering, speciellt utvecklat för sjukhus. Fyra olika zoner definieras, där zon 4 har de högsta kraven (operationssalar med höga krav - hjärtkirurgi etc.) Produkter kan testas avseende partikelutsläpp (enligt ISO 14644-1) och hur de påverkar ren luft (bakteriologiskt test). 

Den bakteriologiska Provningen utförs genom att placera mikroorganismer på ytan av produkten, suga ren luft genom den, och sedan samla in och räkna mikroorganismerna som passerar genom produkten. För att få godkänt i kriterierna för zon 4 tillåts inte mer än 10 CFU (kolonibildande enheter) passera genom plattan (klass B10). B5 och B1 är lägre klasser användbara inom elektronikindustrin

Ecophon Hygienprodukter avsedda för hälso- och sjukvårdssegmentet (Ecophon Hygiene™ Clinic, Meditec, Performance, Protec, Labotec, LabotecAir och Advance) har testats och uppfyller kraven för zon 4.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Varför är inomhusluftens kvalitet så viktig?

Människor i dag tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus, vilket gör inomhusluftens kvalitet avgörande för hälsan.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn