Rengörbarhet

 

Här hittar du information om olika rengöringsmetoder som används för Ecophons system och hur man kan undvika onödig nedsmutsning av undertaket. Detta är av stor betydelse eftersom rengöringsegenskaperna påverkar både livslängd och ekonomi.

 


Det är viktigt att välja rätt akustiktaksystem (inte minst avseende korrosivitetsklass) för avsedd miljö. Vilken typ av nedsmutsning som kan förekomma, vilken rengöringsmetod (även hur ofta) och vilka typer av rengöringsmedel (och dess koncentration) är viktiga parametrar att ta hänsyn till. Om man är osäker på huruvida taket tål ett specifikt rengöringsmedel bör man prova på en platta eller en provbit innan rengöring av hela taket utförs.

Hur man undviker onödig nedsmutsning

 • Regelbundet underhåll av ventilationssystemet
  En stor del av nedsmutsningen av akustiktaken sker via ventilationen. Regelbundet underhåll av ventilationssystemet är ett sätt att minska detta. Generellt kan sägas att deplacerande ventilationssystem (med lågt placerade tilluftsdon) ger mindre nedsmutsning än omblandande ventilationssystem med tillluftsdon i taket.
 • Undvik tryckdifferenser
  Ett annat sätt att förhindra att taket blir smutsigt är att undvika tryckskillnader mellan rum och mellantaksutrymmet. Öppna raster, perforerade skugglister, öppna armaturer eller liknande kan eliminera sådana tryckskillnader. Vid tryckskillnad fungerar akustiktaket som ett filter och riskerar att bli smutsigt.
  Det är viktigt att taket kan rengöras genom hela dess livslängd – detta gäller speciellt takplattor runt ventilationsdon eller då installationer i mellantaksutrymmet ska underhållas.
 • Använd rena bomullshandskar
  För att undvika onödig nedsmutsning rekommenderas användning av vita bomullshandskar vid hantering av plattorna.
 • Installera undertaket så sent som möjligt 
  Akustiktaket bör, av samma anledning, monteras så sent som möjligt i byggprocessen.
 • Regelbunden rengöring av särskilt utsatta områden
  Om hela eller delar av taket är särskilt utsatt för nedsmutsning är det viktigt med regelbunden rengöring. På detta sätt undviks att smutsnivån byggs på under lång tid. Användandet av clips som håller ned plattorna mot bärverket underlättar rengöringen.

Utvärdering av Ecophons system

Ecophons akustiktaksystem har utsatts för omfattande tester och utvärderingar avseende rengöring, både externt och internt. En test är Gardnermetoden, enligt EN ISO 11998 och SS 184164. De rengöringsmetoder som rekommenderas och hur ofta dessa kan användas baseras på Ecophons kunskap och erfarenhet av hur undertaksystemen underhålls och rengörs i olika miljöer, samt genom samarbete med internationella leverantörer av rengöringsmedel och -utrustning. Detta har också betydelse vid utveckling av nya produkter för att dessa ska vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Test av väteperoxidånga (HPV)

Ecophons system genomgår ett test med HPV (väteperoxidånga). HPV används ofta för att desinficera rum på sjukhus. HPV-testet är utformat av BIOQUELL (producent av HPV utrustning) för att avgöra hur olika produkter och material påverkas av HPV.

Testet utförs i ett specificerat rum (27 m3) där produkten utsätts för Bioquell's HPV saneringssystem. En tidsinställd gasningscykel körs: rummet återförs sedan till en omgivningstemperatur på 20 till 25° C före varje cykel. Testet har totalt 40 cykler och absorbenterna utsätts för en dosering av 14 g/m3 HPV. Alla Ecophon Hygiene produkter tål HPV(väteperoxidånga). 

Förväntad livslängd

Den förväntade livslängden hos ett undertaksystem är ungefär 20 år och de rengöringsmetoder som rekommenderas förväntas systemen klara under den tidsperioden. Akustiktaksystemen ska således endast vara obetydligt påverkade efter 20 år. Unika omständigheter kan givetvis påverka taksystemen på ett icke förutsägbart sätt

Rengöringsmetoder

Nedan finner du förklaringar till de olika rengöringsmetoderna som nämns på produktsidorna under avsnittet Tekniska Egenskaper.

 

 

Torrengöring

Dammtorkning bör ske med torr mjuk (mikrofiber) trasa, en mjuk borste eller liknande.
Dammsugning ska utföras med reducerad sugeffekt och med det munstycke som är avsett för textilier.

 

 

Våtavtorkning

Våtavtorkning ska göras med ren, mjuk svamp eller (mikrofiber-) trasa fuktad med vatten eller vatten med rengöringsmedel av samma typ och koncentration som vanligen rekommenderas för målade ytor inomhus. Använd cirkulära rörelser och ett måttligt tryck för att torka av ytan.

 

 

Våtrengöring (med lågt tryck)

Våtrengöring är en rengöringsmetod i tre steg: Applicera rengöringsskum eller -gel på ytan och låt det verka. Skölj ytan med vatten, och torka torrt med en ren, väl urvriden (mikrofiber-) trasa eller svamp så att smutsen som lösts upp i sköljvattnet inte torkar in och efterlämnar fläckar. Vissa rengöringsmedel är ganska frätande så det är viktigt det fungerar tillsammans med valt undertakssytemet.

 

 

Högtryckstvätt

Rengöring med högtryckstvätt utförs med enbart vatten med olika temperaturer och olika tryck.

Rekommenderat arbetstryck är 2-4 MPa (20-40 bar). Arbetstryck upp till 8 MPa kan användas, under förutsättning att spridningsvinkeln är minst 30° och avståndet mellan munstycke och takyta är minst 300 mm. Bästa rengöringseffekt uppnås om munstycket hålls i 45° vinkel mot takytan.

 

 

Desinficering

Desinficering är en rengöringsmetod som dödar mikroorganismer med vanligt förekommande kemikalier såsom etanol, isopropanol och natriumhypoklorit. Spraya på desinficeringmedlet eller applicera det med hjälp av en fuktad (mikrofiber-) trasa.

 

 

Ångrengöring

Med ångrengöring används enbart ånga för att lösa upp smutsfläckar och döda mikroorganismer. Ångan kan produceras vid olika tryck vilket innebär att vatteninnehållet i ångan kan varieras. Ångan ska appliceras med hjälp av ett munstycke försett med en mikrofiberduk eller en mjuk gummiskrapa. Använd cirkelrörelser med måttligt tryck under rengöringen.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn